Thomas Edward McAnn

We extend our heartfelt sympathies to the family.